Moties Armeense genocide door Tweede Kamer

Last updated 23 February 2018

Persbericht – Press Release – Մամլո հաղորդագրություն

IMG_2284
Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON
Website: www.faon.nl

Persbericht
Armeense organisaties blijven strijden voor erkenning van de Armeense genocide door de regering
Moties Armeense genocide door Tweede Kamer

Den Haag, 22 februari 2018 – De Tweede Kamer heeft vandaag twee moties van Kamerlid van ChristenUnie Joël Voordewind aangenomen met 142 tegen 3 stemmen. Eén motie spreekt een expliciete erkenning door de Tweede Kamer uit van de Armeense genocide, nadat de Kamer deze in 2004 al had erkend met de meer impliciete motie Rouvoet. De andere motie vraagt de regering dit jaar, en voorts bij elk lustrum, een minister naar de Armeense hoofdstad Jerevan te sturen om op 24 april de herdenkingsplechtigheden van de Armeense genocide aldaar bij te wonen.

Alle partijen stemden voor de moties, behalve de fractie Denk van Turkse Nederlanders.

Over de invulling van de motie over het bijwonen van de herdenking in Jerevan, zal het kabinet nog nader spreken en een brief sturen aan de Tweede Kamer.

Ook het Kamerlid van de PVV Raymond de Roon diende een motie in, inhoudende dat de regering niet langer van “kwestie van de Armeense genocide” zou moeten spreken, maar van de “Armeense genocide”. Deze motie haalde het niet, omdat de coalitiepartijen tegenstemden, evenals PvdA en Denk. Vóór deze motie stemden zeven partijen: PVV, SP, SGP, Groenlinks, 50+, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie.

De Minister, vóór haar ministerschap een hoge VN functionaris, toonde zich zeer betrokken bij de Armeniërs, waarvan zij er in haar loopbaan velen had leren kennen. Ook heeft zij eerder herdenkingen meegemaakt.

Desondanks verdedigde zij het regeringsstandpunt, dat gesproken dient te worden van “kwestie van de Armeense genocide”. De Armeense genocide voldoet volgens het kabinet niet aan de drie criteria van de Nederlandse regering om deze als “genocide” te benoemen, zoals een bindende uitspraak van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een uitspraak van een internationaal gerechts- of strafhof en eenduidige conclusies volgend uit wetenschappelijk onderzoek. Dit kabinetsstandpunt is, naar zeggen van het kabinet, alleen van toepassing op “lopende gebeurtenssen”, maar historische gebeurtenissen als de Armeense genocide worden er derhalve evenzeer aan getoetst.

Tijdens het debat was een groep Armeniërs op de tribune aanwezig. Twee personen werden verwijderd omdat op hun kleding de tekst “Erken Armeense Genocide” zichtbaar was.

Reactie Armeense organisaties
De Samenwerkende Armeense Organisaties zijn blij met de expliciete erkenning door het Parlement en de komst van een Nederlandse minister naar Jerevan op 24 april om de herdenkingsgplechtigheid bij te wonen, hetgeen een impliciete erkenning door de Nederlandse regering inhoudt.

Echter zullen de Samenwerkende Armeense Organisaties erop blijven aandringen, dat ook de regering op zo kort mogelijke termijn tot expliciete erkenning over gaat, en onomwonden van de “Armeense genocide” zal spreken.

Back to Top


Federation of Armenian Organisations in the Netherlands • FAON
Website: www.faon.nl

Press Release
Armenian organisations will continue to fight for recognition of Armenian Genocide by Dutch government
Motions on Armenian Genocide passed House of Representatives

The Hague, 22 February 2018 – The House of Representatives of the Netherlands today adopted two motions from MP of ChristianUnion Party Joël Voordewind, with 142 to 3 votes. One motion explicitly recognises the Armenian Genocide by the House of Representatives, after already in 2004 the House recognised it with the more implicit motion by MP Rouvoet. The other motion asks the government to send a minister to the Armenian capital Yerevan this year, and every lustrum, to attend the commemoration ceremonies of the Armenian genocide there on 24 April.

All factions voted in favour of the motions, except the three members of Turkish Dutch Party “Denk”.

The Cabinet will discuss the details of the motion about attending the commemoration in Yerevan and send a letter to the House of Representatives.

MP of the PVV Party Raymond de Roon (Freedom Party) also submitted a motion, stating that the government should no longer speak of “Quation of the Armenian Genocide” but of the “Armenian Genocide”. This motion did not make it, because the coalition parties voted against, as did PvdA (Labour) and Denk. Seven parties voted in favour: PVV, Socialist Party, SGP (Reformed Political Party), GreenLeft, 50PLUS, Party for the Animals and Forum for Democracy.

The Minister Sigrid Kaag, a senior UN official before she became Minister last year, indicated to be very involved with the Armenians, of whom she had met many in her career. She has also participated in commemorations before.

Nevertheless, she defended the government’s position, that the issue should be addressed as a “Question of the Armenian Genocide” and not “Armenian Genocide”. According to the cabinet’s position, the Armenian Genocide does not meet the three criteria of the Dutch government to name it as a “genocide”, such as a binding judgment of the United Nations Security Council, a decision by an international court of law or court of justice and unequivocal conclusions from scientific research. The Cabinet’s position is, according to the government, only applicable to “current events”, but still historical events such as the Armenian Genocide are also judged by these criteria.

During the debate, a group of Armenians was present in the stands. Two people were removed because the text “Erken Armeense Genocide” (Recognise Armenian Genocide) was visible on their shirts.

Reaction of Armenian organisations
The Joint Armenian Organisations welcome the explicit recognition by the House of Representatives and the presence of a Dutch minister in Yerevan on 24 April to attend the commemoration ceremony, which implies an implicit recognition by the Dutch government.

However, the Joint Armenian Organisations will continue to insist that the government also explicitly recognises the Armenian Genocide and will – as soon as possible – speak plainly of the “Armenian Genocide”.

Back to Top


Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա • FAON
Կայքէջ` www.faon.nl

Մամլո հաղորդագրություն
• Հոլանդիահայ կազմակերպությունները պայքարելու են, որպեսզի Նիդերլանդների կառավարությունը ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը
• Հայոց ցեղասպանության բացահայտ ճանաչումը Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից

Հաագա, 22 փետրվարի 2018 թ. – Այսօր Հոլանդիայի խորհրդարանը 142 կողմ և 3 դեմ ձայներով ընդունեց Քրիստոնեական Միության պատգամավոր Ջոել Ֆորդեվինդի երկու բանաձևը։ Բանաձևերից մեկը արտահայտում է Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից Հայոց ցեղասպանության բացահայտ ճանաչումը, երբ արդեն 2004 թվականին խորհրդարանը Ռաուֆուտի բանաձևով անուղղակի ճանաչել էր Հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ մյուս բանաձևը դիմում է կառավարությանը այս տարի, ինչպես նաև յուրաքանչյուր 5-ամյակ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան ուղարկել նախարարի մակարդակով կառավարության մի ներկայացուցիչ ապրիլի 24-ին մասնակցելու Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման արարողությանը։

Բոլոր կուսակցությունները կողմ քվեարկեցին այս բանաձևերին, բացի հոլանդաթուրքական «Դենք» երեք հոգանոց խմբակցությունը։

Կառավարությունը կքննարկի Երևանում հիշատակի արարողությանը մասնակցելու մասին հարցը համաձայն խորհրդարանի որոշումներին և նամակով կտեղեկացնի խորհրդարանին։

«Ազատության համար Կուսակցության» պատգամավոր Ռայմոնդ դը Ռոնը նույնպես ներկայացրեց բանաձև, որտեղ առաջարկվում էր, որ կառավարությունը այլևս չպետք է խոսի «Հայոց ցեղասպանության հարցի» մասին, այլ պարզապես օգտագործի «Հայոց ցեղասպանություն» արտահայտությունը։ Այս բանաձևը չընդունվեց, քանի որ կոալիցիոն խմբակցությունները, ինչպես նաև «Աշխատանքի կուսակցություն» և «Դենք» խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Այս բանաձևին կողմ քվեարկեցին`«Ազատության համար կուսակցությունը», «Սոցիալիստական կուսակցությունը», «Բարենորոգված քաղաքական կուսակցությունը», «Ձախ Կանաչների կուսակցությունը», «50+ կուսակցությունը», «Կենդանիների համար կուսակցությունը» և «Ժողովրդավարության ֆորումը»։

Արտգործ նախարար Կաախը նախկինում եղել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Նա ցուցաբերեց համակրանք հայերի նկատմամբ, որոնցից շատերին նա ծանոթացել է իր աշխատանքի բերումով։ Նա ասաց, որ առիթ է ունեցել մի քանի անգամ մասնակցելու տարբեր ոգեկոչման արարողություններին։

Չնայած դրան, նա պաշտպանեց իշխանության դիրքորոշումը այն առումով, որ նպատակահարմար է օգտագործել «Հայոց ցեղասպանության հարցը» արտահայտությունը։ Ըստ նրա հայոց ցեղասպանությունը չի համապատասխանում հոլանդական կառավարության կողմից ընդունած երեք չափանիշներին, որպեսզի «ցեղասպանություն» կոչվի։ Այդ չափանիշներն են` ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի պարտադրող հայտարարությունը, միջազգային իրավական կամ քրեական դատարանի վճիռը և գիտական հետազոտություններից բխած միանշանակ եզրակացությունները։ Այս դիրքորոշումն ըստ կառավարության կիրառելի են միայն «այժմեական իրադարձությունների» նկատմամբ, սակայն հակասական է, որ կառավարությունը նույն չափանիշներն է կիրառում պատմական իրադարձությունների նկատմամբ, ինչպիսին է օրինակ Հայոց ցեղասպանությունը։

Մի խումբ հայեր, որպես հանդիսատես ներկա էին քննարկումների դահլիճում։ Հայերից երկու հոգու հեռացրեցին դահլիճից, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը կրում էր շապիկ, որի վրա տեսանելի գրված էր «Ճանաչեք Հայոց ցեղասպանությունը»։

Հոլանդահայ կազմակերպությունների արձագանքը Համագործակցող հայկական կազմակերպությունները ողջունում են խորհրդարանի կողմից Հայոց ցեղասպանության բացահայտ ճանաչումը և հոլանդական նախարարի ներկայությունը ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողությանը Երևանում ապրիլի 24-ին, նկատի ունենալով, որ դա կարելի է համարել Հոլանդիայի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության անուղղակի ճանաչում։

Այնուամենայնիվ, Համագործակցող հայկական կազմակերպությունները կշարունակեն պնդել, որ կառավարությունը հնարավորինս շուտ ճանաչի և բացահայտորեն օգտագործի «Հայոց ցեղասպանություն» արտահայտությունը։

Back to Top